ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 

     
 
 
 
 
 

ขยายระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบกและทางน้ำ ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่าเทียบเรือ และด้านอื่นๆ

จัดระบบการจราจรให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 

จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่างๆ

จัดหาอาชีพเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ

ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา พิจารณาบรรลุแผนของชุมชนในข้อบังคับงบประมาณ

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ท้องถิ่นพบประชาชน

ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ยกระดับความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสิทธิชุมชน

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบกิจกรรม จัดเวทีท้องถิ่นพบประชาชน

แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน ในชุมชนและสนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะกรรมการตามแผน
 
 
 
 

ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขเพียงพอและมีหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการถ้วนหน้า

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
 
 

สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการบริการงานต่างๆ

จัดระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในระบบการบริการ
 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียน การสอน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบแก่เด็กเยาวชน และประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบการให้ข้อมูลข่าวสารสะดวกและทันสมัย

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และพัฒนาระบบชนิดกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,025,054 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com