หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
"เทศบาลน่าอยู่ แหล่งคู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักรสาน
ประสานความร่วมมือของชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปราศจากมลพิษ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน
การบริการเป็นเลิศ เปิดกว้างทางการศึกษา
ส่งเสริมการกีฬา แหล่งพัฒนายั่งยืน"
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพรก
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านแพรก
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อย 0023.5/ว370 แจ้งการอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2)พ.ศ.2563  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว9305 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว9295 การจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว9278 การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว9279 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 9281 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว9277 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว369 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 368 ประชุมหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9251 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9243 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว9239 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.5/9238 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/ว9233 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.5/9332 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.2/ว 367 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
อย 0023.3/9094 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว366 แผนปฏิบัติราชการรายปี ( พ.ศ. 2564 )ของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ อย 0023.2/ว 365 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
อย0023.3/ว9030 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564  [ 8 มิ.ย. 2564 ]    
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 

กระยาสารทแม่สังเวียน

มณฑปหลวงพ่อเภา
 
 
 
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 62  ตอบ 0  
ขอร้องเรียนและให้ดำเนินการแก้ไข ระบบประปาในพื้นที่เขตเทศบาลต.บ้านแพรก (15 ก.ย. 2562)    อ่าน 337  ตอบ 0  
ขอเรียนถามครับ (30 พ.ค. 2562)    อ่าน 732  ตอบ 0  

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านแพรก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-386-707
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10