ข้อมูล
พื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

     
     

 
อย0023.5/ว17461 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่9/2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 650 สำรวจรายขื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมดครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว18088 จัดส่งบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม และเร่งรัดการจัดข้อมูลภาติจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว18090 ขอติดตามรายงานปลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดุกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3 / ว 18092 การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ ว649 แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว17461 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
อย 0023.2/ว 17987 โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรุบปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 752
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240 โทรศัพท์ : 035-386-707
จำนวนผู้เข้าชม 1,557,856 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com