หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 

     
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
“บ้านแพรก” ที่มาของคำว่าบ้านแพรก มีผู้ให้ความหมายมาจากคำว่า “แยก” เดิมที่มีข้าราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาผู้หนึ่งชื่อว่า ตาเมฆ เดิมเป็นเมืองสุพรรณบุรี รับราชการในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาช้างหลวง ได้นำโขลงช้างลงอาบน้ำในแม่น้ำลพบุรีที่ไหลผ่าน พื้นที่นี้อยู่เนื่องๆ จนทำให้ทางขึ้นดังกล่าวเป็นลำลึกกว้างขึ้นทุกปี เมื่อถึงฤดูน้ำมาก กระแสน้ำก็จะกัดเซาะแนวดังกล่าว จนทำให้แม่น้ำลพบุรี
ไหลแยกตามแนวนี้ เลยขนานนามคลองดังกล่าวว่าคลองตาเมฆ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำลพบุรีแยกตรงปากคลองตาเมฆ เป็นที่ตั้งของอำเภอ จึงเรียกว่าแยก นามนี้ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “แพรก” และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า เป็นบ้านแพรก จนถึงทุกวันนี้ ที่มาของบ้านแพรกอีกความหมายหนึ่ง น่าจะมาจากคำว่า “แพ” “รก” เพราะชาวบ้านแถบนี้แต่โบราณ บ้านเรือนสมัยก่อนอยู่สองฝั่งแม่น้ำลพบุรีบริเวณนี้ นิยมสร้างเรือนแพอยู่สองฝั่ง ทำให้ชุมชนดังกล่าวเริ่มมีการค้าขายที่พ่อค้าแม่ค้ามาแวะเวียนทำการค้ามาก รวมทั้งชาวเรือที่เดินทางในลำน้ำสายนี้ เมื่อผ่านบริเวณดังกล่าวก็จะหยุดพักแรม จนทำให้บริเวณนี้มีเรือนแพ เรือต่างๆ จอดบริเวณนี้จนดูรก จึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านแพ-รก นานปี ชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็นบ้านแพรกในปัจจุบัน
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพรก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งเดิมก่อนจะมาเป็นเทศบาลนั้น ได้บริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบของสุขาภิบาล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 44 ปี (สุขาภิบาลจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499)
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอำเภอตอนเหนือสุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 130 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 53 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.27 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ต.บ้านแพรก (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1, 3 ต.สำพะเนียง (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมูที่ 3 ต.บ้านแพรก (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต.สำพะเนียง (เขตท้องที่ อบต.สำพะเนียง)  
 
 

 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านแพรกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านได้แก่ แม่น้ำลพบุรี โดยไหลผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพรก ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลสำพะเนียง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักจากจังหวัดลพบุรี
 
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน - มกราคม